Osprey in flight PV

Osprey PV
Asclepias incarnata,